[:pl]
Oświadczenie producenta

Właściciel Wystawy oświadcza i zapewnia, że:

  • uzyskał wszelkie zgody i zezwolenia wymagane prawem do pozyskania i korzystania z prezentowanych eksponatów na potrzeby wystawy zatytułowanej:
    “Gunther von Hagens’ BODY WORLDS” zawierającej podstawową Wystawę anatomiczną prawdziwych okazów ciał ludzkich, dzięki którym odwiedzający uczą się o anatomii, fizjologii i zdrowiu człowieka. Eksponaty są poddane procesowi zwanemu plastynacją, będącego metodą preparacji, opracowaną przez dr von Hagensa w 1977 roku;
  • wszystkie eksponaty zostały pozyskane legalnie i zgodnie z zasadami etyki medycznej;
  • wszystkie okazy ciał ludzkich zostały dobrowolnie przekazane na podstawie pisemnej dokumentacji Instytutowi Plastynacji w Heidelbergu w Niemczech, będącemu organizacją naukową i badawczą, w ramach Programu Darowizny Ciał (Body Donation Program) Instytutu;
  • wszyscy dawcy ciał lub ich przedstawiciele ustawowi oświadczyli na piśmie, że ich ciała mogą być po śmierci wykorzystane do celów naukowych, badawczych lub edukacyjnych, w tym także okazywane szerokiej publiczności;
  • posiada odpowiednie i zgodne z prawem akty zgonów wszystkich osób, których ciała zostały wykorzystane, jako eksponaty;
  • części ciał i organy nie pozyskane bezpośrednio w ramach Programu Darowizny Ciał Instytutu Plastynacji w Heidelbergu, zostały legalnie uzyskane od renomowanych instytucji medycznych i starych zbiorów eksponatów anatomicznych;
  • wprowadził i przestrzega odpowiednich procedur zapewniających, że każdy eksponat jest legalnie i etycznie pozyskany lub przekazany i może być wykorzystany do celów Wystawy.

[:]